Make your own free website on Tripod.com

Main Page 

Grandmaster Tanemura Shoto

Genbukan Ninpo 

Kokusai Jujutsu Renmeri

Fudoshin Dojo 

Fudoshin Dojo-Cho 

links

Genbukan Fudoshin Dojo

Grandmaster Shoto Tanemura Sensei
Grandmaster Takamatsa Sensei

 


 

Welcome to the Fudoshin (Immovable Heart) Dojo

here.

 

  Nedstat Counter